งดและเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกประกาศของโรงเรียนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  เรื่อง ของดและเลื่อนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)  โดยมีเนื้อหาตามประกาศดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *