บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อาจารย์ประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
อ.รุจิรัตน์
อ.ศศิธร
อ.สุภัทรา
02อวิรุทธ์
อ.บุญตา
สุภาณี
03ปาณิสรา
พนิน
สุชาวดี
ชมพูนุช
นนทวัช
อาจารย์ประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
04รุ่งอรุณ
01ณัฐธกัลย์
02ณัฐยาน์
05ปณิตา
06ไพโรจน์
07อิสรยาภรณ์
03ญาธิป

อาจารย์ประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุวพัฒน์
02อมรรัตน์
ศิริพร
ทิติพร

อาจารย์ประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

04คณางนุช
01รุ่งทิวา
07rich
02ฐณโชค
06ปริฉัตร
03วิฑูรย์

อาจารย์ประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

03อัญณี
01อมรรัตน์
03อิ่มจิตร2
04คุณากรณ์

อาจารย์ประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ธิติพงษ์1
เสรี
02เอกพล

อาจารย์ประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

01สาวินี

อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

01ธีณุพงษ์
สุเมธ
03กลิ่นสุคนธ์

อาจารย์แนะแนว

นิตยา

พนักงานสายสนับสนุน

04บรรณารักษ์
07วิชญา1
12ปณิธา
13
05กุลศ์วณัช
03วารุณี
09จันทนา
02ปรางค์ทิพย์
01พัฐสิยา
10รัตดา
06นพดล
11ปรียา
08กัลยา