ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *