ผังบริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ซึ่งมีจุดที่สำคัญประกอบด้วยจุดที่ 1 จุดรวมนักเรียนจุดที่ 2 จุดลงทะเบียนจุดที่ 3 ห้องฉีดวัคซีน และจุดที่ 4 หัองพักคอยสังเกตอาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *