รอบการฉีดวัควีนให้กับนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการประสานจัดรอบการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *