โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อทั้งหมดดังนี้ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ 2.นางวาม ดุลยากร 3.นายยุทธศักดิ์ เกิดภู่ 4.นายปิติ เลิศวิริยะประภา 5.นายคทาวุธ วีระวงษ์ 6.นางสาวธวัลรัตน์ ยศเรือง ประเภทอาจารย์อาจารย์เสรี แก้ววิเชียร ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนนางสาวประเทือง ขาวใส ขอให้ผู้ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี เข้ามารับรางวัลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *