โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชนพัฒน์ บ่ายเที่ยงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *