วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023
SATIT TRU

ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เดิมชื่อ “โรงเรียนลวะศรี” จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๓ ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๑ ไร่ ถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เปิดสอนเป็น ๒ ระดับ คือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  เป็นสหศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  รับเฉพาะนักเรียนหญิง อีก ๑๕ ปีต่อมาเริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งในพื้นที่ของกระทรวงกลาโหม  ถนนนารายณ์มหาราช และเปลี่ยนชื่อเป็น“ โรงเรียนสตรีลพบุรีเทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยความช่วยเหลือของทางราชการและเงินส่วนตัวของจอมพล ป.พิบูลสงคราม

พุทธศักราช ๒๔๘๖ เปิดสอนแผนกอนุบาล รับนักเรียนชาย – หญิง เข้าเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จนพุทธศักราช ๒๔๙๗ แยกแผนกอนุบาลออกตั้งเป็นโรงเรียนใหม่ พร้อมอาคารที่ใช้ชื่อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรีมาจนถึงปัจจุบัน

พุทธศักราช ๒๔๙๘ โรงเรียนได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมการฝึกหัดครู และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ใช้ชื่อ“ วิทยาลัยครูเทพสตรี”  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๑ พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อเตรียมไว้สำหรับนักเรียนฝึกหัดครู สังเกตการสอนและฝึกสอน จนถึง พุทธศักราช ๒๕๒๑  จึงงดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษา ใช้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเทพสตรี”  และเปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี”  เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ“วิทยาลัยครู” 
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๘  และได้รับสถาปนา  เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีอาคารเรียน ๓ หลัง  ใช้ชื่ออาคาร ๗ อาคาร ๑๕  และอาคาร ๑๗ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เปิดสอนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เปิดสอนใน ๒ แผนการเรียนได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน