วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023
SATIT TRU

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

ครูอัญณี สีหะวงค์
กศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

ครูอมรรัตน์ ช้างน้อย
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ครูคุณากรณ์ ชูนิล
คบ.(สังคมศึกษา)
ครูทิพย์สุดา เหิงขุนทด
คบ.(สังคมศึกษา)