วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023
SATIT TRU

ภาษาต่างประเทศ

ครู คณางค์นุช อัมพรมุนี
คม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูรุ่งทิวา เกตุมาก
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ครูฐณโชค ไทยฉาย
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ)
ครูวิฑูรย์ ชะนู
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
MR.rich Mackereth
ครูสุพิชญา งามยิ่ง
คบ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ครูอรวรรณ อาจป้อง
ศศ.บ.(ภาษาจีน)
่ครูขนิษฐา กาลเมฆ
คบ.(การสอนภาษาจีน)