ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (โครงการลูกสาธิต) ประเภทความสามารถพิเศษ

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On Site ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อทั้งหมดดังนี้ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ 2.นางวาม ดุลยากร 3.นายยุทธศักดิ์ เกิดภู่ 4.นายปิติ เลิศวิริยะประภา 5.นายคทาวุธ วีระวงษ์ 6.นางสาวธวัลรัตน์ ยศเรือง ประเภทอาจารย์อาจารย์เสรี แก้ววิเชียร ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนนางสาวประเทือง ขาวใส ขอให้ผู้ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี เข้ามารับรางวัลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Read more

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชนพัฒน์ บ่ายเที่ยงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

ผังบริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ซึ่งมีจุดที่สำคัญประกอบด้วยจุดที่ 1 จุดรวมนักเรียนจุดที่ 2 จุดลงทะเบียนจุดที่ 3 ห้องฉีดวัคซีน และจุดที่ 4 หัองพักคอยสังเกตอาการ

Read more