>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี << ดาวน์โหลด >>

>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี >> ดาวน์โหลดเอกสาร

>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าเป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี >>ดาวน์โหลดเอกสาร<< 

>> ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

>> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR ประชาสัมพันธ์