ประวัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          “โรงเรียนลวะศรี” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2463 เป็นชื่อแรกของโรงเรียนสาธิต ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่ ถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปิดสอนเป็น 2 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เป็นสหศึกษา และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รับเฉพาะนักเรียนหญิง อีก 15 ปี ต่อมา เริ่มเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2483 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งในพื้นที่ของกระทรวงกลาโหม ถนนนารายณ์มหาราช และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรีลพบุรีเทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยความช่วยเหลือของทางราชการและเงินส่วนตัวของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

       พ.ศ. 2486 เปิดสอนแผนกอนุบาล รับนักเรียนชาย – หญิง เข้าเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จน พ.ศ. 2479 แยกแผนกอนุบาล ออกตั้งเป็นโรงเรียนใหม่ พร้อมอาคารที่ใช้ชื่อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี มาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมการฝึกหัดครู และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ใช้ชื่อ “วิทยาลัยครูเทพสตรี” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อเตรียมไว้สำหรับนักเรียนฝึกหัดครู สังเกตการสอนและฝึกสอน ใช้ชื่อ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยครูเทพสตรี” และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี” เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในการการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้รับสถาปนา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”

 

VTR ประชาสัมพันธ์