วิสัยทัศน์

          เป็นสถานศึกษาชั้นนำ ที่มุ่งสร้างเยาวชนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะศตวรรษที่ 21 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สุขภาพแข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมอาจารย์ และบุคลากร ให้มีทักษะในด้านการจัดการเรียนรู้และแบบอย่างที่ดี เป็นแหล่งสาธิตการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

 

เอกลักษณ์

          เป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย เพื่อผลิตคนดีให้แผ่นดิน

 

อัตลักษณ์

          เลิศล้ำวิชาการ ชี้นำสังคม จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง

 

 

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมและให้โอกาสองค์กรในสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านปัจจัย (input) และกระบวนการ (process) ในการผลิตนักเรียน

(output) ที่มีคุณธรรม มีความรู้ สารมารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

  1. เพื่อจัดกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีความสุขในการอยู่ร่วมกันตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนานักเรียน

          1.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ คือ เป็นคนดีเก่ง มีปัญญา มีความสุข มีวินัย ใฝ่คุณธรรม มีวัฒนธรรมความเป็นไทย และสามารถแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียน และโลกได้

          1.2 พัฒนาหลักสูตร และปรับการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน โดยบูรณการการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งวิชาการและทักษะชีวิต

          1.3 ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก

          1.4 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น สื่อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และพอเพียงต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          1.5 ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

          1.6 จัดกิจกรรมสร้างค่านิยมที่ดีงาม อาทิเช่น ความสะอาด ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู มีความรับผิดชอบ พึ่งพาตนเองได้ และความมีระเบียบวินัย

          1.7 สนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ และเอกชน มาช่วยพัฒนาการศึกษา พัฒนาครู ให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

  1. การพัฒนาระบบบริหารและจัดการที่ดี เพื่อสร้างความ เข็มแข็งให้องค์กร

          2.1 ใช้ระบบบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักคุณธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคม สร้างความสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน ใช้ระบบบริหารคุณภาพ PDCA เป็นพื้นฐานการปฏิบัติงาน

          2.2 มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้คนดี มีความสามารถ และมีคุณภาพ

          2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา และการประชาสัมพันธ์

  1. การพัฒนางานวิจัย           สนับสนุนส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  2. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโอกาสต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  3. คุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกเป็นคนดีมีศิลธรรม

VTR ประชาสัมพันธ์