ผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 "ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์" ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR ประชาสัมพันธ์