การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการเปิดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR ประชาสัมพันธ์