โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid-19) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่อยงานได้ดูแล ป้องกัน การแพร่ของเชื่อไวรัสดั่งกล่าว  โดยมีเนื้อหาประกาศ ดังนี้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR ประชาสัมพันธ์