โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกประกาศโรงเรียน เรื่อง ชะลอการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  โดยมีเนื้อหาประกาศดังนี้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR ประชาสัมพันธ์