โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกประกาศของโรงเรียนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  เรื่อง ของดและเลื่อนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)  โดยมีเนื้อหาตามประกาศดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

VTR ประชาสัมพันธ์